"Đến năm 2030, du lịch thực sự là ngành kinh tế mũi nhọn và phát triển bền vững"